Paanyayang Kultura

Luma na ang mga disenyo
ng gusaling bunga ng arkitektura
maging ang salitang
nilimbag ng makata.

Naagnas na ang mga nililok
na eskultura
at kwadrong pinagpintahan
saka ang entabladong pinagtanghalan.

Pawala na ang himig
ng musika
at indayog ng paa
pati ang kaugaliang hinubog ng katawan.

Ikaw ay inaanyayahan
sa libing ng iyong kaluluwa
sapagkat ang katawang-lupa mo
ay luma, naagnas at pawala na.